Salgs- og-leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag
Alle leverancer sker på baggrund af nedenstående leveringsbetingelser – medmindre andet er aftalt ved særskilt skriftligt aftale mellem parterne.

2. Tilbud
Mundligt som skriftlig tilbud er gældende 90 dage fra tilbuddets
datering, medmindre andet er aftalt.

3. Priser
Priserne er dagspriser. Alle priser er i DKK. ekskl. moms
Pris på affaldsafgifter er anslåede priser, da vi altid afleverer til
bedst mulig pris på modtager-anlægget

4. Betalingsbetingelse
Betalingsbetingelsen er netto 10 dage fra fakturadato, med
mindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes renter fra
fakturadato på 2 % pr. påbegyndt måned. Enhver form for
modregning er ikke tilladt uden forudgående aftale herom.

5. Modtagekontrol/mangler
A: Gældende for erhverv: Kunden skal straks ved modtagelsen
sikre sig, at det leverede er uden mangler og i overensstemmelse med det bestilte.
Evt. reklamationer over mangler eller mængdeafvigelse skal
umiddelbart fremsættes. Hvis der ikke – inden lastbilen har forladt leveringsstedet – bliver gjort indsigelser, har kunden accepteret leverancens kvalitet og mængde.
B: Privat er omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne.

6. Ansvar for leverancer
Sten, sand, grus og flis er naturprodukter, og der kan være tale
om forskellige kvaliteter i de forskellige sorteringer.
Det er kundens ansvar at tjekke, at det materiale, der modtages, er egnet til det formål, det ønskes anvendt til.
Det er ligeledes kundens ansvar at sikre – hvis produktet skal
bruges indbygget i andre produkter eller videreleveres til tredjemand – at materialet opfylder de ønskede og stillede krav til
kvaliteten.
Vognmand Leth A/S kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller
indirekte efterfølgende skader i forbindelse med leveringerne, ligesom vi ikke er erstatningspligtige over for tredjemand.

7. Kørsel med jord
Bortkørsel af jord skal opfylde alle krav i henhold til reglerne for
jordflytning og analysekrav.
Link til jordflytning

8. Mængder
Hvor mængdeangivelsen er i m3, er der tale om løst mål opmålt på lastbilen

9. Styk Gods
Når vi kører med styk gods, afregnes der pr. kørt time ud fra
hvilken bil der er benyttet.
1. Forvogn med og uden hænger
2. Kran med og uden hænger
3. Lille varebil ”Ekspressen”


 

 

10. Leveringssted
Leverancer afleveres så hensigtsmæssigt som muligt på denangivne adresse. Ønskes leverancen læsset af et bestemt sted på adressen, skal dette på forhånd oplyses. Det skal være muligt for tunge lastbiler at komme frem til leveringsstedet. Er det ikke muligt for lastbilen at komme til leveringsstedet, læsser chaufføren af ved nærmeste og bedst egnede sted.

11. Ansvar ved leje af container
En container skal opmærkes med reflekser/lys ved placering på
offentlig vej. Det er kundens ansvar at sørge herfor.
Containeren leveres med reflekser .Ved placering på offentlig
vej, skal der søges tilladelse ved kommunen.
Link til tilladelse
Vi gør opmærksom på, at der er en risiko for, at afhentning af en container kan ses på fortovsfliser, indkørsel, græsplæne, vej eller andet. Det er kundens ansvar at udbedre evt. skader.

12. Leveringshindringer
Vognmand Leth A/S hæfter ikke for manglende leverancer i forbindelse med: force majeure, vejrlig, regeringsindgreb, leveringsstop fra leveringsstederne, strejke og lockout samt manglende leverance af transportmateriel, herunder dele og brændstof.

13. Ansvarsbegrænsning
Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale
transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser.
Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt og for forsinkelse til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre. For lageropgavergælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret efter NSAB 2000 §14 omfatter såvel aktuelle som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser iht. NSAB 2000 § 10.

Henvisning til CMR-Loven
Henvisning til NSAP

14. Tvistigheder
Eventuelle tvistigheder afgøres efter danske retsregler og ved Vognmand Leth A/S’ hjemting.

 

Download handelsbetingelserne her: Handelsbetingelser

 

 

 

 

 

 

 

Vent venligst…